Kurs Zaawansowany Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG Kraków

Kurs Zaawansowany Kraków

Kurs Zaawansowany Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG Kraków

Kurs Zaawansowany  Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG stanowi drugi etap szkolenia i dotyczy umiejętności klinicznych. Jest dopełnieniem Kursu Podstawowego. Te 2 etapy, stanowią 4 letnie, całościowe szkolenie w psychoterapii Gestalt. W programie kursu skupiamy się na kompetencjach psychoterapeuty potrzebnych do samodzielnego prowadzenia procesu psychoterapii. Są to zarówno specyficzne kompetencje psychoterapeuty Gestalt jak i kompetencje ogólne, wspólne dla wszystkich podejść psychoterapeutycznych.

FILOZOFIA SZKOLENIA

Nasze szkolenie opiera się na   holistycznym, relacyjnym i dialogicznym podejściu do pracy z klientami. Centralnymi elementami naszej filozofii są : prymat relacji opartej na dialogu jako głównego czynnika uzdrawiającego i konceptualizacja zjawisk zachodzących w tej relacji w ramach gestaltowskiej teorii pola.

Relacja w Terapii Gestalt, w naszych założeniach, zarówno w nauczaniu jak i w psychoterapii i superwizji , jest horyzontalna i niesymetryczna, nie hierarchiczna. Naszym celem jest zapewnienie warunków w których student może bezpośrednio doświadczyć ożywienia , witalności i ekscytacji w kontakcie, a studenci są zachęcani do budowania na swoim wcześniejszym doświadczeniu i wiedzy, nowych umiejętności oraz empirycznego uczenia się w interakcjach w grupie szkoleniowej. Staramy się by proces uczenia był pełen szacunku dla indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom wyzwań. Wymaga to zrozumienia dla różnorodności i docenienia jej wpływu na proces uczenia się w grupie.

Kurs Zaawansowany , tak jak cały program szkoły, realizowany jest przez kadrę doświadczonych i uznanych nauczycieli, którzy systematycznie podnoszą swoje kompetencje psychoterapeutyczne, trenerskie i superwizorskie na polskich i zagranicznych szkoleniach oraz w aktywnościach na rzecz rozwoju i popularyzacji podejścia Gestalt w psychoterapii.

CELE KURSU ZAAWANSOWANEGO

Ogólnym celem Kursu Zaawansowanego Psychoterapii Gestalt i całego programu Szkoły Psychoterapeutów ITEG ( Kurs Podstawowy i Kurs Zaawansowany) jest wspieranie studentów by stali się kompetentnymi i refleksyjnymi psychoterapeutami Gestalt, którzy mogą przyjąć badawczą postawę, maja zdolność integracji teorii i praktyki oraz mogą skutecznie pracować z pacjentami/klientami w różnych warunkach  i ramach- indywidualnie, pary, grupy.

Wspieramy studentów i absolwentów w ustawicznym szkoleniu i uczestniczeniu w międzynarodowej wspólnocie psychoterapeutów Gestalt oraz angażowaniu się w działania polskich i krajowych stowarzyszeń gestaltowskich. Jako szkoła, wierzymy, ze różnorodność i różnice są dobrym podłożem dla współtworzenia.

PROFIL KANDYDATA

 1. Ukończony Kurs Podstawowy Terapii Gestalt ITEG bez dodatkowych zaleceń i pozytywna rekomendacja Rady Trenerów ITEG
 2. Ukończony pierwszy etap szkolenia w innej szkole o podobnym podziale 2+2, bez dodatkowych zaleceń. W przypadku, kiedy kandydat rozpoczął szkolenie na pierwszym etapie bez rozmowy kwalifikacyjnej, rekomendujemy udział w warsztacie wstępnym. Będzie to dodatkowym atutem przy przyjęciu na Kurs
 3. Ukończony 3-letni kurs counsellingu Gestalt
 4. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunkach społecznych(pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia) lub medycznych(lekarski, pielęgniarstwo, rehabilitacja). W przypadku ukończenia innych studiów niż psychologia, zaliczenie dodatkowych kursów psychologii rozwojowejpsychopatologii i psychologii osobowości, organizowanych przez ITEG.
 5. Dojrzałość emocjonalna  ze zdolnością i otwartością do osobistych eksploracji i umiejętnością odpowiedniego reagowania na informacje zwrotne.
 6. Podjęta i kontynuowana psychoterapia szkoleniowa u psychoterapeuty Gestalt z odpowiednim doświadczeniem, zgodnie ze standardami EAGT
 7. Brak przeciwskazań zdrowotnych

PROCES REKRUTACJI

 1. Zgłoszenie chęci udziału w Kursie poprzez formularz kontaktowy/wypełnienie Ankiety Kwalifikacyjnej

  ANKIETA KWALIFIKACYJNA KURS ZAAWANSOWANY KRAKÓW

 2. W przypadku ukończenia szkolenia wstępnego w innej szkole niż ITEG, kandydat przesyła program ukończonego szkolenia oraz zaświadczenie z ośrodka szkolącego o braku/posiadaniu zaleceń dodatkowych i spełnieniu wymagań.
 3. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej na żywo z komisją rekrutacyjną ITEG w Krakowie, w miejscu wskazanym przez Instytut. Nabór do kolejnej edycji jest ogłaszany na stronie  oraz na profilu FB i Instagram. Terminy rozmów kwalifikacyjnych są uzgadniane z kandydatami.
 4. Po rozmowie kwalifikacyjnej, do 7 dni koordynator  rekrutacji kontaktuje się z kandydatem  i przekazuje wynik rozmowy oraz prosi o przesłanie kopii wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia 1 etapu (jeśli spoza ITEG)
 5. Biuro przesyła komplet dokumentów i umowę do wglądu.
 6. Warunkiem umieszczenia na liście jest wpłacenie wpisowego, które jest rozliczane w całości kosztu szkolenia. Jest to zarazem ostateczne potwierdzenie chęci uczestnictwa w Kursie.
 7. Umowa na 2 lata jest podpisywana na 1 zjeździe.
 8. W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć , uczestnik podpisuje umowę i jest zobowiązany do uczestniczenia w superwizji organizowanej przez Instytut na warunkach określonych w umowie
 9.  Zawieramy umowę na 2 lata, określającą  dopuszczalną podwyżkę kosztu kursu w następnym roku kalendarzowym szkolenia. Waloryzacja kosztu szkolenia odbywa się w styczniu każdego roku na podstawie wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS i podlega jej koszt pozostały do spłaty.
 10. Student otrzymuje dostęp do Profilu Studenta(strona internetowa jest obecnie w przebudowie) oraz materiały dotyczące programu, harmonogramu itd.

WYMAGANIA UKOŃCZENIA KURSU ZAAWANSOWANEGO- KLIKNJ

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Kurs Zaawansowany to ponad 430 godzin zegarowych warsztatów i seminariów, 150 godzin superwizji rozłożonych na 20 comiesięcznych zjazdów, trwających od czwartku do niedzieli lub od piątku do niedzieli.

Zajęcia odbywają się w Rzeszowie.

TERMIN ROZPOCZĘCIA I LIMITY

Planowany początek zajęć Kursu Zaawansowanego to 17 maja 2024, po zebraniu grupy. Jeśli ilość kandydatów spełniających wymogi przyjęcia będzie niewystarczająca, ITEG zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia do zebrania się grupy, o czym bezzwłocznie powiadomimy kandydatów. Harmonogram pierwszych 10 zjazdów prześlemy zainteresowanym

Limit miejsc to 12-16 osób w grupie.

KOSZT UCZESTNICTA W ZAJĘCIACH

2800 PLN brutto – wpisowe, warunek umieszczenia na liście uczestników, rozliczane w koszcie szkolenia

28 000 PLN * czesne z możliwością rozłożenia na miesięczne raty 20 x 1400 PLN brutto

Całkowity koszt : 30 800 PLN* brutto

* Zawieramy umowę na 2 lata, określającą  dopuszczalną podwyżkę kosztu kursu w następnym roku kalendarzowym szkolenia. Waloryzacja kosztu szkolenia odbywa się w styczniu każdego roku na podstawie wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS i podlega jej koszt pozostały do spłaty.

* koszty dodatkowe, które uczestnik opłaca sam to psychoterapia i superwizja indywidualna (50 godz. zgodnie z wymaganiami EAGT), warsztaty i treningi do wyboru, tutoring oraz egzamin kompetencyjny, końcowy

Uwaga : ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu par.66 KC

MIEJSCE

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Odkrycie, ul.Lea 123, Kraków lub w innej lokalizacji w Krakowie