Kurs Podstawowy Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG Kraków

Kurs podstawowy terapii Gestalt

Kurs Podstawowy Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG Kraków

Kurs Podstawowy Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG edycja krakowska jest  odpowiedzią na zainteresowanie naszym szkoleniem. Cieszymy się, że zdobywamy zaufanie i nasz autorski program został doceniony. Jego wartość leży naszym zdaniem w modelu kształcenia jaki opracowaliśmy i w kluczowych wartościach jakim hołdujemy. Jednocześnie jest on dostosowany do wymogów EAGT, i procesu akredytacji. Zwracamy uwagę na charakterystyczny dla Terapii Gestalt, dialogiczny wymiar relacji między uczącymi a nauczanymi. Mamy na uwadze rozwój Terapii Gestalt w ciągu ostatnich 50 lat, zwłaszcza relacyjności. Jednocześnie, kadra trenerska składa się z doświadczonych psychoterapeutów, ustawicznie doskonalących się w kraju i za granicą.

Kurs może być pierwszym etapem kształcenia w naszej Szkole Psychoterapeutów ITEG lub praktyczną nauką umiejętności pracy z ludźmi, połączoną z rozwojem osobistym, uświadomieniem sobie własnego funkcjonowania w relacjach osobistych i zawodowych, co może zainteresować osoby pracujące w zawodach pomocowych lub wymagających praktycznych umiejętności interpersonalnych.

Na co zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

Zwracamy uwagę, że w naszym modelu 2+2, pierwsze 2 lata są kształceniem od początku nastawionym na wiedzę i umiejętności w zakresie pomagania, pomocy psychologicznej i psychoterapii. Zatem, proces rekrutacji polega na sprawdzeniu predyspozycji i doświadczenia w tej dziedzinie. Jednocześnie, umiejętności te mogą być pomocne w każdej profesji polegającej na pomaganiu w zmianie. Jest to jednocześnie czas w którym , można przekonać się czy zawód psychoterapeuty jest dla Ciebie lub czy podejście Gestalt jest tym, które jest dla Ciebie najodpowiedniejsze. Adepci przekonują się o tym na podstawie autorefleksji, informacji zwrotnej od trenerów i grupy, egzaminów.

Ważne: jeśli ocena postępów, ewentualnego wcześniejszego doświadczenia i pracy adepta jest pozytywna, a on/ona sam/a zdała egzamin teoretyczny i zamierza aplikować na Kurs Zaawansowany, wtedy przeprowadzana jest kolejna rozmowa kwalifikacyjna. Odbywa się ona na ostatnim etapie Kursu Podstawowego.  Pozytywna ocena może ale nie musi, wiązać się z udzieleniem rekomendacji na prowadzenie określonej liczby procesów terapeutycznych. Student ma wtedy obowiązek uczestniczyć w superwizji u superwizora ITEG Ważnym elementem tej oceny jest miejsce, gdzie adept chce rozpocząć praktykę (opis warunków w regulaminie/umowie). Warunkiem jest aplikowanie na Kurs Zaawansowany, pozytywny wynik i podpisanie umowy o szkoleniu.   Nie jest to równoznaczne z byciem psychoterapeutą,  a jest niezbędnym elementem kształcenia w tym zawodzie.

Jeśli Twoim celem jest rozwój osobisty, to:

Kurs Podstawowy to możliwość refleksji nad własnym funkcjonowaniem oraz umiejętności przydatne w pracy z ludźmi i w życiu osobistym.

Absolwenci Kursu Podstawowego Terapii Gestalt otrzymują świadectwo/dyplom i mają prawo przystąpienia do rozmowy Kwalifikacyjnej na drugi etap kształcenia w zawodzie psychoterapeuty- Programie Zaawansowanym Umiejętności Kliniczne.

Ukończenie obu etapów( spełnienie wymogów programowych) jest równoznaczne z ukończeniem 4 letniego, całościowego szkolenia w psychoterapii, w podejściu Gestalt i zdobyciem kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Absolwenci  4 letniego szkolenia mają prawo ubiegać się o certyfikat European Association for Gestalt Therapy, którego nasz Instytut jest członkiem stowarzyszonym, jako Instytut Treningowy

Wymagania początkowe dla kandydatów na Kurs Podstawowy

Profil kandydata

 • Podstawowe: tytuł magistra lub 5 rok studiów: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, pracy socjalnej, socjologii, lekarza, nauczania, filozofii albo  innego kierunku wraz z udokumentowaniem odpowiedniego poziomu doświadczenia zawodowego lub szkoleń w pokrewnych dziedzinach lub udziału w szkoleniach rozwojowych, psychoterapii
 • lub inne wykształcenie na poziomie magisterskim i  odpowiedni poziom doświadczenia zawodowego w niezwiązanej dziedzinie wraz z uzasadnieniem pokazującym, w jaki sposób można to zastosować w pracy z ludźmi w sytuacji stresu oraz udział w szkoleniach w dziedzinach pokrewnych.
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zarówno ustnych, jak i pisemnych.
 • Dojrzałość emocjonalna  ze zdolnością i otwartością do osobistych eksploracji i umiejętnością odpowiedniego reagowania na informacje zwrotne.
 • Umiejętność uczenia się w sytuacji grupowej.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Kandydatom na I etap Szkoły psychoterapeutów ITEG zalecamy udział w warsztacie wprowadzającym „Taste Gestalt”, który jest cyklicznie organizowany w Instytucie.

Dlaczego wprowadziliśmy takie zalecenie?

Szkolenie , które oferujemy, zawiera elementy podobne do zwykłych szkoleń oraz kształcenia lub doskonalenia zawodowego ( warsztatowo nauczana teoria, elementy praktyki, materiały, etykę i wartości związane z profesjonalnym pomaganiem itd.) oraz część rozwojowo-terapeutyczną, specyficzną dla podejścia Gestalt i nauczania psychoterapii w ogóle. Naszym zdaniem, aby profesjonalnie pomagać, zarówno w ramach pomocy psychologicznej oraz zastosowania podejścia Gestalt w innych zawodach pomocowych, adept potrzebuje pogłębionej refleksji nad własnym funkcjonowaniem . To dwuletnie zaangażowanie w pracę nad sobą, która przynosi wgląd we własne schematy reagowania, osobowość, czasem trudne doświadczenia z przeszłości.

Ten warsztat ma na celu zapoznanie się z głównymi założeniami Terapii Gestalt, a jednocześnie jest okazją na dokonanie bardziej świadomego wyboru udziału w naszym Kursie Podstwowym. To idealny początek, jeśli rozważasz szkolenie w celu uzyskania kwalifikacji psychoterapeuty Gestalt lub rozwijanie nowych umiejętności w obecnej karierze w zakresie doradztwa, zarządzania, coachingu, opieki zdrowotnej i społecznej lub edukacji.

Może być też pomocny dla osób pracujących w zarządzaniu oraz jako konsultanci z organizacjami, które chcą zrozumieć, w jaki sposób Gestalt może poprawić ich umiejętności interpersonalne i pomóc im znaleźć nowe sposoby wprowadzania zmian zawodowych.

Jest też okazją do refleksji  o szkoleniu w psychoterapii, kontynuowaniu rozwoju np. dla psychologów, lub zmiany ścieżki zawodowej dla absolwentów innych studiów.

Czym jest Kurs Podstawowy i jak się ma do Szkoły Psychoterapeutów?

Nasze wieloletnie doświadczenie w szkoleniu psychoterapeutów Gestalt, a także doświadczenia i wiedza zdobyta na szkoleniach prowadzonych przez europejskich i amerykańskich wykładowców, zaowocowały stworzeniem programu 2+2, jako całościowego programu Szkoły Psychoterapeutów. Jest to zintegrowany program, krok po kroku wprowadzający adepta w rozumienie i praktykowanie podejścia Gestalt, którego celem jest zdobycie kompetencji potrzebnych do samodzielnego praktykowania psychoterapii w tym nurcie. Od początku.

Jednocześnie, 2 lata nie wystarczą do uzyskania kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii, ukończenie Kursu Podstawowego nie jest równoznaczne z byciem psychoterapeutą. Potrzebne jest dalsze kształcenie na Kursie Zaawansowanym.

Jak skonstruowaliśmy program Kursu?

Dwuletnie szkolenie składa się z 20 zjazdów weekendowych, na których uczestnicy poznają współczesne, relacyjne podejście Gestalt. Rozszerzyliśmy program kursu i Szkoły Psychoterapeutów treści zalecane przez EAGT w ostatniej aktualizacji Standardów Szkolenia.

Opieramy się na naszym doświadczeniu w nauczaniu psychoterapii Gestalt, ustawicznym szkoleniu kadry w Polsce i za granicą,  tekstach źródłowych( m.in, PHG), współczesnej, niepublikowanej w Polsce literaturze. Uczymy praktyki i teorii, starając się zachować równowagę między tymi dwoma filarami zawodu psychoterapeuty.

Co można zdobyć?

 • Umiejętność zastosowania technik i metod Terapii Gestalt w pracy z ludźmi( psycholog, pedagog, pracownik socjalny, trener grupowy, coach, lekarz)
 • Kompetencje przydatne w rozwijaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych
 • Wgląd we własne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi i poszerzenie świadomości własnych procesów psychicznych
 • Wiedzę o  podstawowych procesach rządzących funkcjonowaniem grupy i umiejętność ich rozpoznawania w środowisku różnych grup(klasa, pracownicy, zarządzenie ludźmi)
 • podstawy teoretyczne i praktyczne podejścia Gestalt, pozwalające na kontynuowanie nauki i rozwoju na Kursie Zaawansowanym i zdobycie zawodu psychoterapeuty.


Nauczamy fenomenologicznej, relacyjnej i opartej na gestaltowskiej teorii pola, współczesnej Terapii Gestalt. Dbamy o dostęp do źródłowej literatury. Staramy się by nasi absolwenci mogli podejmować dialog z innymi profesjonalistami i psychoterapeutami innych podejść, posługując się świadomie zasobem pojęć Terapii Gestalt i innych koncepcji. Jednocześnie, proponujemy naukę poprzez doświadczenie, ćwiczenie umiejętności pomagania.

Budując nasz program Szkoła Psychoterapeutów Gestalt,  kładliśmy nacisk na indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki w oparciu o ugruntowane modele teoretyczne oraz znaczenie ram etycznych. Korzystamy z literatury źródłowej, doświadczenia i wiedzy kadry trenerskiej, która stale rozwija swoje kompetencje, szkoląc się w kraju i za granicą.

*specyfika szkolenia ogranicza możliwość udziału osób pozostających w bliskich relacjach: krewni, przyjaciele, bliscy współpracownicy, współmałżonkowie. Rekomendujemy aplikowanie do różnych grup.

Jak się zapisać ?

 1. Zapraszamy do przesłania zgłoszenia przez formularz kontaktowy na podstronie Kursu Podstawowego.
 2. Równocześnie należy wypełnić on-line  i wysłać Ankietę Kwalifikacyjną

ANKIETA KWALIFIKACYJNA KURS PODSTAWOWY KRAKÓW

3. Następny krok po przeanalizowaniu przez nas Ankiety to rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, prowadzona w umówionym indywidualnie terminie w siedzibie Instytutu lub via Zoom/Skype- koordynator rekrutacji kontaktuje się w celu ustalenia terminu. W związku z dużym zainteresowaniem, prosimy o cierpliwość.

Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych, wszystkie przesłane dane zostaną przez nas wykorzystane w sposób opisany w POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.Rekomendujemy wszystkim chętnym wzięcie udziału w warsztacie wstępnym TASTE GESTALT, który pozwala na zapoznanie się z metodą pracy i podjęcie ostatecznej decyzji. Od 2024 roku warsztat stanie się jednym z etapów rekrutacji, zalecanym wszystkim kandydatom.

5.Po zakwalifikowaniu, prześlemy Państwu zawiadomienie o przyjęciu, terminie wpłaty wpisowego i inne informacje organizacyjne.

6.Nabór prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy po zebraniu się grupy, istnieje limit miejsc, może się zdarzyć, ze kandydat nie zostanie przyjęty, mimo pozytywnego przejścia rekrutacji.

7.Decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych, którzy się nie dostali, a przeszli pozytywnie rekrutację,  wpisujemy  na listę kandydatów do następnej edycji. Przed rozpoczęciem zajęć kolejnej edycji skontaktujemy się z nimi.

8.W roku 2025 procedura rekrutacyjna będzie się zaczynała od

warsztatu wstępnego.

Koszty Kurs Podstawowy edycja krakowska 4

Początek: październik/listopad 2024

2600 PLN*   wpisowe/opłata za umieszczenie na liście rozliczane w całości kosztów szkolenia

26 000  PLN* czesne za całość kursu powiększone o waloryzację według wskaźnika inflacji rok do roku. Możliwość podzielenia opłaty czesnego na raty 20 x 1300 złotych brutto

Całość dwuletniego szkolenia*: 28 600 PLN

Waloryzacja cen odbywa się w styczniu każdego roku na podstawie wskaźnika inflacji. Zawieramy umowę na 2 lata, określającą  dopuszczalną podwyżkę kosztu kursu w następnym roku.

*cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu KC. Cena jest ceną bez waloryzacji.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Większość zajęć stacjonarnych odbywa się w Krakowie, w salach Centrum Odkrycie, ul. Juliusza Lea 123 lub w innym miejscu w Krakowie.

TERMIN ROZPOCZĘCIA

Przewidywany termin: październik 2024

KONTAKT : więcej informacji sekretariat@gestalt-iteg.pl

tel 530 991 250 – jeśli nie odbieramy, wyślij sms, odpiszemy